Username :
Password :
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
นางสาวพุฒิตา หวัดสนิท
นักทรัพยากรบุคคล ชก. รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพุฒิตา หวัดสนิท
นักทรัพยากรบุคคล ชก.
นางสาวสายชล จันทมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.
นายเริงศักดิ์ สุขขี
นิติกร ปก.
นายจุตินันท์ จู้จินดา
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปก.
ว่าง
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครููผู้ช่วย)
นายยุทธศักดิ์ จันทร์สุริย์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชง.
นางสาวนงลักษณ์ มาป่ายะ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปง.
นายคณิศร อินทนาคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมัชชา ปฐวีศรีสุธา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวภรณ์วิมล ทองแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวทัศนี บัวรอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายศรัณญู นาควิเชียร
นายท้ายเรือ
นายกรกช ธรรมเจริญ
พนักงานขับเรือยนต์
นางสาวสุภานันต์ ปานทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริวรรณ ด้วงยิ้ม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุพดี เพิ่มลาภ
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
นายอภิเชษฐ์ ช่วยพิทักษ์
พนักงานดับเพลิง
นายกฤษฏา ดิษฐอำไพ
พนักงานดับเพลิง
นายสันติ ทองนวล
พนักงานดับเพลิง
นางสาวสราวดี สุขสม
คนงานทั่วไป
นางสาวปานธดา กระจับหอม
นักการภารโรง
นายโกวิท เม่งห้อง
พนักงานจ้างเหมา (งานป้องกัน)
นางสาวพิไลลักษณ์ หวานตะเล็บ
พนักงานจ้างเหมา (ศพด.บ้านแม่หาด)
นางดวงกมล ทรัพย์เจริญ
พนักงานจ้างเหมา (ทำความสะอาด)