Username :
Password :
 
 
 
นายอวยชัย ศรีทอง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 081-7473977
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
นางสาวพุฒิตา หวัดสนิท
นักทรัพยากรบุคคล ชก. รักษาราชการแทน หน.สป. 099-4966404
นายอวยชัย ศรีทอง
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 081-7473977
นายธงชัย ทองปัสโนว์
นายช่างโยธา ชง. รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 089-2891356